KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC

Hướng dẫn xem báo cáo thời gian thực trên phần mềm kiểm soát ra vào ZKTeco